ระบบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของกรมบัญชีกลาง
หลักสูตร CGIA สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ  2557 ของกรมบัญชีกลาง
           


การฝึกอบรมหลักสูตร CGIA ของหน่วยงานภาครัฐ

1. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) ระดับพื้นฐาน  หลักสูตร Fundamental
*หมายเหตุ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ภายในวันที่ ....  
*ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
2. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance
*หมายเหตุ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ภายในวันที่ ... 
*ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
3. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management
4. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Intermediate  ด้าน Information Technology
5. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting
*หมายเหตุ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ภายในวันที่ ... 
*ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
6. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม   2.รายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม


7. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance Operation and Management
    ลงทะเบียนสมัคร
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม   2.รายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม

8. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology
    ลงทะเบียนสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม   2.รายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม

9. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting
    ลงทะเบียนสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม   2.รายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม

10. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) ระดับรวบยอด  หลักสูตร Comprehensive
    ลงทะเบียนสมัคร
*หมายเหตุ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ภายในวันที่ ... 
*ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม